NEW แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สรุปข้อมูลครูผู้เข้ารับการอบรม (ตามที่เข้ารับการอบรมจริง) ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
โดยกรอกข้อมูลผ่านทาง https://goo.gl/forms/giqJQ5EmJn4QmnUn2
ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2560