ขอให้ สพป./สพม. สรุปจำนวนผู้เข้ารับการอบรมและงบประมาณที่เบิกจ่ายฯ ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

ขอให้ สพป./สพม. สรุปจำนวนผู้เข้ารับการอบรมและงบประมาณที่เบิกจ่ายฯ
ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ตามลิงค์ https://goo.gl/forms/giqJQ5EmJn4QmnUn2

เอกสารแนบ

หนังสือนำ
รายชื่อสำนักงานเขตพื้นที่ที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล