การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ดาวน์โหลดเอกสาร)

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

(ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือก
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และประกาศขึ้นบัญชีไว้
โหลดข้อมูลเอกสารหลักสูตรและคู่มือฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา
เพื่อศึกษาเอกสารล่วงหน้าก่อนการเข้ารับการพัฒนา)

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ  คลิก

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร คลิก