ประกาศ เรื่องแจ้งเปลี่ยนกำหนดระยะเวลาการแจ้งหน่วยพัฒนาครูเพื่อปรับปรุงค่าลงทะเบียนหลักสูตร

                 ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดแจ้งหน่วยพัฒนาครูที่คณะกรรมการประเมินความเหมาะสมราคาค่าลงทะเบียนหลักสูตรอบรมพิจารณาให้ “ปรับปรุงค่าลงทะเบียนหลักสูตร” ดำเนินการพิจารณาปรับปรุงค่าลงทะเบียนหลักสูตรผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 นั้น

                 ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งเปลี่ยนกำหนดระยะเวลาการแจ้งหน่วยพัฒนาครูเพื่อปรับปรุงค่าลงทะเบียนหลักสูตร จากเดิมวันที่ 16 มีนาคม 2561 เป็นวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหน่วยพัฒนาสามารถตอบกลับการปรับปรุงค่าลงทะเบียนหลักสูตร จากเดิมวันที่ 20 มีนาคม 2561 เป็นวันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 23.59 น.

 

สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน