แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรณีขอเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่ Admin โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรณีขอเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่ Admin โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรให้ดำเนินการ ดังนี้
1. ทำหนังสือถึง สพฐ.
2. รายละเอียดประกอบด้วย
2.1 ชื่อ – นามสกุล
2.2 สังกัด
2.3 เบอร์โทรศัพท์
2.4 E-mail
2.5 แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ