แจ้งข้าราชการครูที่มีความประสงค์จะยกเลิกการลงทะเบียน (กรณีหน่วยพัฒนาครูเปลี่ยนแปลงจังหวัดในการอบรม)

เรียน ทุกท่าน

    สำหรับครูที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากหน่วยพัฒนามีการเปลี่ยนจังหวัด
ในการอบรม(ไม่รวมกรณีหน่วยพัฒนาครูเปลี่ยนสถานที่ในการอบรมแต่อยู่
ในจังหวัดเดิม) จำนวน 51 รุ่น มีครูลงทะเบียนหลักสูตรจำนวน 4,501 คน

     สพค.มีรายชื่อครูทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบและจะให้ครูแจ้งความประสงค์
อีกรอบ เนื่องจากมีครูส่งข้อร้องเรียน ดังกล่าวมาจำนวนมาก
สพค. จึงดำเนินการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับครูดังกล่าว และจากการเปลี่ยนจังหวัดของหน่วยจัดนี้ ทาง สพฐ. จะไม่รับผิดชอบต่อการเปลี่ยนยอด
การเข้าอบรมของครูต่อหน่วยพัฒนา เพราะเป็นเหตุเกิดจากหน่วยพัฒนาขอเปลี่ยนจังหวัดเอง ตามหนังสือที่ได้รับจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ที่ ศธ 5108/1445 ลงวันที่ 1 มิ.ย. 2561

แบ่งตามกรณีดังต่อไปนี้
1. ครูยืนยันเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรเดิม ถึงแม้จะเปลี่ยนจังหวัด (ต้องขอความเห็นเขตพื้นที่ด้วยค่ะ)
– กรณีที่เขตพื้นที่อนุมัติ เมื่อครูชี้แจงความจำเป็นแล้ว กรณีอบรมที่ไกลๆ ครูเข้ารับการอบรมได้ตามปกติ
– กรณีที่เขตไม่อนุมัติให้ข้ามเขต และครูชี้แจงความจำเป็นแล้ว ครูดำเนินการ
ข้อ 2 ภายในวันที่ 14 มิย เวลา 12.00 น
2. ไม่ประสงค์เข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้
สำหรับครูที่เลือก ข้อ 2 สพค. จะดำเนินการยกเลิกการลงทะเบียนในระบบ training.obec.go.th ให้ครู และคืนยอดเงินกลับไปให้
เพื่อให้ไป shopping รอบ 2 โดยครูสามารถแจ้งความประสงค์ เพื่อทำการขอยกเลิกการลงทะเบียนได้ตามลิ้งค์ (เฉพาะครูที่ขอยกเลิก ตาม ข้อ 2) https://goo.gl/forms/nJ073FeHubb2XVnQ2

ส่งข้อมูลได้ ภายในวันที่ 14 มิ.ย. 61 เวลา 12.00 น. หากไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าครูยินยอมเข้ารับการอบรมในหลักสูตรและจังหวัดนั้นๆ
***ถ้าเลยกำหนดเวลา จะไม่สามารถแก้ไขใดๆ ได้ เนื่องจากต้องเตรียมความพร้อมให้ครูส่วนใหญ่ที่จะลง shopping รอบ 2 ค่ะ***
——————————————————–
ครูสามารถตรวจสอบหลักสูตรและรุ่น ที่มีการเปลี่ยนแปลงจังหวัดได้
ตามเอกสารดังแนบ
เอกสารแนบ 1