ขอชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

เรียน ทุกท่าน
ขอชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.สำหรับกรณีที่หน่วยพัฒนาเปลี่ยนจังหวัดในการอบรม ซึ่งข้าราชการครูที่ไม่ประสงค์จะเข้าอบรมในหลักสูตรดังกล่าว และได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ผ่าน google form ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 น. นั้น
ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการค่ะ
…………….
📍หากข้าราชการครูบางส่วนที่ยังไม่ได้แจ้งความประสงค์เข้ามาสามารถดำเนินการแจ้งความประสงค์ผ่านทาง https://goo.gl/forms/nJ073FeHubb2XVnQ2
………….

2. สำหรับกรณีที่ข้าราชการครูลงทะเบียนเลือกหลักสูตร โดยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุมัติให้ไปอบรมแต่เขตพื้นที่ไม่อนุมัติให้ไปอบรมหรือไม่อนุมัติให้ยืมเงินทดรองราชการ เนื่องจากอยู่นอกภูมิภาคและพิจารณาแล้วว่าไม่มีเหตุผลจำเป็นในการไปอบรมดังกล่าว
📍ให้เขตพื้นที่ทำการกรอกข้อมูลผ่านทาง https://goo.gl/forms/3xCSrvG3gDkhjrdZ2
ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 17:00 น.
จำนวนผู้เข้ามาในระบบ 355,482 ครั้ง
จำนวนครูที่ลงทะเบียนทั้งหมด 36,700 ที่นั่ง
จำนวนครูที่ผ่านการอนุมัติจาก ผอ.โรงเรียน 4,254 ที่นั่ง
………………
ผอ.สพค.
วันที่ 15 มิถุนายน 2561
เวลา 18.00 น.