สถาบันคุรุพัฒนาพิจารณาหลักสูตรรายรุ่นเพิ่มเติม

เรียนทุกท่าน

สพฐ. ได้รับการประสานงานจาก สถาบันคุรุพัฒนาว่าจะดำเนินการพิจารณาหลักสูตรรายรุ่นเพิ่มเติมจำนวน 367 รุ่น และจะแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวให้กับ สพฐ. และรุ่นที่ผ่านการพิจารณาจากคุรุพัฒนาจะนำเข้าระบบ training.obec.go.th เพื่อให้ครู shopping ในวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 โดยกำหนดการ shopping ยังคงเป็นวันที่ 15-22 มิย. 61 ดังเดิม
……………
ผอ.สพค.
วันที่ 15 มิถุนายน 2561
เวลา 18.50 น.