ขั้นตอนการสแกน QR Code เพื่อยืนยันการเข้ารับการอบรมสำหรับข้าราชการครูและหน่วยพัฒนาครู

ขั้นตอนการสแกน QR Code เพื่อยืนยันการเข้ารับการอบรม
สำหรับข้าราชการครูและหน่วยพัฒนาครู

คู่มือการใช้งานระบบ TRAINING OBEC (ครู) คลิก

คู่มือการใช้งานระบบ TRAINING OBEC (หน่วยจัด) คลิก