การคัดเลือกและจัดทำกำลังพลเข้าร่วมรับการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา “หลักสูตรประจำ” รุ่นที่ 2

การคัดเลือกและจัดทำกำลังพลเข้าร่วมรับการฝึกอบรม
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา “หลักสูตรประจำ” รุ่นที่ 2

หนังสือนำ

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก

เอกสารเพิ่มเติมโครงการจิตอาสาฯ