การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจัดหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน รายรุ่น

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจัดหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน รายรุ่น
เอกสารแนบ

1. รายชื่อหลักสูตรและรุ่นที่ขอยกเลิกจากหน่วยพัฒนา
2.รายชื่อหลักสูตรและรุ่นที่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรม
3.รายชื่อหลักสูตรและรุ่นที่ขอเปลี่ยนแปลงวันที่จัดอบรม