เรื่อง รายงานปัญหาการอบรม โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เรื่อง รายงานปัญหาการอบรม โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

“รายงานข้อมูลผ่าน Link นี้เท่านั้น” Click

คำชี้แจง :
1.ให้ สพท.สำรวจและรวบรวมปัญหาที่เกิดจากหน่วยพัฒนาครูดำเนินการอบรมไม่เป็นไปตามที่สถาบัน
คุรุพัฒนารับรอง โดยสำรวจและรวบรวมปัญหาจากข้าราชการครูในสังกัด
2.ให้ สพท. สรุปปัญหาการอบรมที่เกิดจากหน่วยพัฒนาครูดังกล่าว ผ่าน https://goo.gl/BMqgtp เท่านั้น โดยสามารถรายงานข้อมูลได้จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2561
**หมายเหตุ : ผู้รายงานข้อมูลต้องทำการบันทึกข้อมูล รุ่นละ 1 ครั้ง
ตัวอย่างเช่น หากมีข้อมูล 10 รุ่น ผู้รายงานข้อมูลต้องทำการบันทึก 10 ครั้ง
หากมีการบันทึกข้อมูลในหลักสูตรและรุ่นเดียวกันเกิน 1 ครั้ง สพฐ. จะถือว่าข้อมูลที่บันทึก ล่าสุดเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
3.สามารถตรวจสอบรายละเอียดหลักสูตรอบรมได้ทาง https://course.kurupatana.ac.th

เอกสารแนบ
หนังสือนำ
ตัวอย่างประเด็นรายงานสรุปปัญหา