โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ

โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ

แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ

โดยการแสกน QR Code 

หรือ คลิกที่นี้

**** การแต่งกายของผู้เข้ารับการอบรม ***
ในพิธีเปิดวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ให้แต่งกายเครื่องแบบกากีคอพับ

วันอบรม วันที่ 27-28 ตุลาคม 2561 ให้แต่งกายชุดสุภาพ

เอกสารแนบ
หนังสือนำ
บัญชีรายชื่อโรงเรียนที่เข้ารับการอบรม
ตารางการอบรม

หนังสือนำแจ้งผู้เข้ารับการอบรม
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ สพฐ.
ตารางการประชุม
ตารางการอบรม

ให้ผู้เข้ารับการอบรม ดาวน์โหลดเอกสารดังต่อไปนี้
1. ตัวอย่างการเขียนแผน คลิก
2. เล่มตัวอย่างแผนพัฒนาโรงเรียนบ้านพรุดินนา คลิก
3. แผนการอบรมใหม่ คลิก
4. ตารางการอบรม คลิก
5. ใบงานส่ง คลิก
หมายเหตุ : เอกสารในข้อที่ 5 ให้ผู้เข้ารับการอบรมทำแบบใบงานและนำมาส่ง ในวันที่ 26 ตุลาคม 2561