การประเมินแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ

การอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ
ระหว่างวันที่ 25-28 ตุลาคม 2561
ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก

การประเมินแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ

หนังสือแจ้ง ผอ.สพป/สพม/สศศ
หนังสือแจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
หนังสือแจ้ง ผู้กำกับการกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่ 32
บัญชีรายชื่อโรงเรียน 228 ที่ต้องตรวจสอบ
กรอบการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

เอกสารที่ต้องดาวน์โหลด

– แบบสรุปแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
– แบบประเมินแผนพัฒนาการจัดการศึกษา (สถานศึกษาประเมินตนเอง)

*** ให้สถานศึกษาดาวน์โหลดและจัดทำเอกสาร (1.แบบสรุปแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2.แบบประเมินแผนพัฒนาการจัดการศึกษา (สถานศึกษาประเมินตนเอง) 3.เล่มแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา )
ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ และจัดส่งภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เป็นไฟล์ PDF และ MS WORD ทาง E-Mail : hrdobec2013@gmail.com

 

สามารถรับชมเพิ่มเติมได้ที่

1. พิธีเปิดการอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ คลิก
2. องค์ประกอบการจัดการศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม โดย นพ. เกษม วัฒนชัย องคมนตรี คลิก
3. ปาฐกถา ให้ข้อคิดจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โดย พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี คลิก
4. แนวทางการดำเนินงานของกองทุนการศึกษา 3 เสาหลัก และ DLTV โดย พล.ต.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว คลิก
5. เน้นย้ำการดำเนินการตามแผนพัฒนาโรงเรียน โดย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลิก
6. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาโรงเรียนสู่การปฏิบัติ โดย นายณรงค์ แผ้วผลสง ผู้ตรวจราชการ ศธ. คลิก
7. การบริหารงานบุคลากร โดย นายอัมพร พินะสา ผช.กพฐ. คลิก
8. การบริหารงานงบประมาณ โดยว่าที่ ร.ต. ธนุ วงษ์จินดา คลิก
9. การประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง พ.ศ.256 โดย สมศ. คลิก
10. กลยุทธ์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย รศ.นพ. โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ คลิก
11. แบ่งกลุ่มกิจกรรมที่ 1 เรียนรู้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยวิทยากรพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม คลิก
12. กิจกรรมที่ 2 การเติมเต็มกลยุทธ์ที่ดี และประสบความสำเร็จ (รอบบ่าย 1/2) คลิก
13. กิจกรรมที่ 2 การเติมเต็มกลยุทธ์ที่ดี และประสบความสำเร็จ (รอบบ่าย 2/2) คลิก
14. กิจกรรมที่ 3 “วิเคราะห์ความสอดคล้องและปรับแผนพัฒนาสถานศึกษาสู่ความสำเร็จ” คลิก
15. แบ่งกลุ่ม “นำเสนอแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในแต่ละกลยุทธ์” (1/2) คลิก
16. แบ่งกลุ่ม “นำเสนอแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในแต่ละกลยุทธ์” และพิธีปิด (2/2) คลิก