การอบรม การนำกระบวนการ PLC “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนขยายโอกาสในเขตภาคเหนือ จุดที่ 2 รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2560
นายเพ็ชรสมร อุทุมทอง รองผอ.สพค สังกัด สพฐ.
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม การนำกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)
“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของโรงเรียนขยายโอกาสในเขตภาคเหนือ จุดที่ 2 รุ่นที่ 1
ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่