อบรมการนำกระบวนการ PLC “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนขยายโอกาสในเขตภาคเหนือ จุดที่ 2 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2560
สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดอบรมการนำกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)
“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของโรงเรียนขยายโอกาสในเขตภาคเหนือ จุดที่ 2
ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยรุ่นที่ 3
ได้รับเกียรติจาก นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เป็นประธานในพิธีเปิด