การอบรมการนำกระบวนการ PLC  “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนขยายโอกาสในเขตภาคเหนือ จุดที่ 2 รุ่นที่ 6

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นประธานปิดการอบรมการนำกระบวนการ PLC  “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของโรงเรียนขยายโอกาสในเขตภาคเหนือ จุดที่ 2 รุ่นที่ 6
ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่