แจ้งผู้ที่มีความประสงค์จะเสนอหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู

แจ้งผู้ที่มีความประสงค์จะเสนอหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู

ลงทะเบียนเป็นผู้เสนอหลักสูตรเพื่อพัฒนาข้าราชการครูปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ได้ทางเว็บไซต์ www.kurupatana.ac.th