การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (2)

วันที่ 16 กันยายน 2560
เวลา 09.00-10.00 น. “การศึกษานานาชาติ” โดย ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เวลา 13.00 น.-15.00 น. “การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ” โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
เวลา15.00 น.-17.00 น. “การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ” โดย นายชุมพล เดชดวง สำนักงบประมาณ
และเวลา 18.00 น.-21.00 น. พบผู้บริหารระดับสูง พ.อ.โสภณ ศิริงาม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ วปอ.