การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการติดตามกระบวนการขับเคลื่อน PLC

19-21 กันยายน 2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการติดตามกระบวนการขับเคลื่อน
PLC (Professional Learning Community) สู่สถานศึกษา
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก