การวางแผนกลยุทธ์สู่องค์กรขีดสมรรถนะสูง โดย รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

23 กันยายน 2560 การวางแผนกลยุทธ์สู่องค์กรขีดสมรรถนะสูง โดย รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์
และกิจกรรมเสริมประสบการณ์ และบรรยากาศการประชุมของคณะวิทยากรพี่เลี้ยงรวมทั้งคณะทำงาน