หน่วยการเรียนรู้ “Active Learning” เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) สู่คุณภาพไทยแลนด์ 4.0 โดยยึดหลัก “ศาสตร์พระราชา” ระดับประถมศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ “Active Learning”
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.)
สู่คุณภาพไทยแลนด์ 4.0 โดยยึดหลัก “ศาสตร์พระราชา”
ระดับประถมศึกษา

ดาวน์โหลดที่นี้  คลิก