กลุ่มพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะ และ ศักยภาพ

กลุ่มพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะและศักยภาพ

 

นางสาวจินตนา เก่งสาริกิจ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มฯ

 

นางสาวสิรินภา  ปัญญาธิกวัฒน์
นักทรัพยากรบุคลปฏิบัติการ

 

นายวันนิมิต  สายสิทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 

นางสาวศศิธร  ใจหาญ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 

นางสาวยุพา จันทะรี
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล