กลุ่มพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะ และ ศักยภาพ

กลุ่มพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะและศักยภาพ

นางสาวจินตนา เก่งสาริกิจ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มฯ

นางสาวสิรินภา  ปัญญาธิกวัฒน์
นักทรัพยากรบุคลปฏิบัติการ

นายวันนิมิต  สายสิทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางปิยนันท์ สวรรณคีรี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ