ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน

นายสุภัทร พันธ์พัฒนกุล
29 กรกฎาคม2 548 – 14 ตุลาคม 2551

นายปัญญา แก้วกียูร
14 ตุลาคม 2551 – 9 กุมภาพันธ์ 2553

นางสาววีณา อัครธรรม
10 กุมภาพันธ์ 2553 – 7 ตุลาคม 2553

นายเชาวลิต โพธิ์นคร
19 ตุลาคม 2553 – 10 พฤศจิกายน 2558

นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร
11 พฤศจิกายน 2558 – 8 มกราคม 2560

นายชลํา อรรถธรรม
9 มกราคม 2560 – 9 มกราคม 2560

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช
(9 มกราคม 2560 – ปัจจุบัน)