กลุ่มบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการพัฒนา

กลุ่มบริหารจัดการเพื่อการสนับสนุนการพัฒนา

นางสาวอรวรรณ โอวรารินท์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มฯ

นายวัลลภ ทองสว่าง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวธนิฏฐา เอี่ยมสะอาด
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวกรรณิกา ทามี
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายธีรทัศน์ สิงท์ทอง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล