กลุ่มบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการพัฒนา

กลุ่มบริหารจัดการเพื่อการสนับสนุนการพัฒนา

นางสาวอรวรรณ โอวรารินท์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มฯ

นายวัลลภ ทองสว่าง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวธนิฏฐา เอี่ยมสะอาด
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวทิพวรรณ คมขำ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวกัญณัช วงค์คำ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล