กลุ่มเสริมสร้างขวัญกำลังใจและ ยกย่องเชิดชูเกียรติ

กลุ่มเสริมสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ

นายบุญชัย  ตั้งอุทัยสุข
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนัก และ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ

นางสาววีรนุช  วิฑูรานนท์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวณัฐณิชา หิมทอง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวอาคเนย์ แช่มช้อย
พนักงานจ้างเหมาบริการ