กลุ่มเสริมสร้างขวัญกำลังใจและ ยกย่องเชิดชูเกียรติ

กลุ่มเสริมสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ

 

นายบุญชัย  ตั้งอุทัยสุข
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนัก และ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ

 

นางสาววีรนุช  วิฑูรานนท์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

นายเสกสรร  ทองบริบูรณ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 

นางสาวนรินทิพย์ เกษศิริ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล