ผังองค์กร

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช

 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายบุญชัย  ตั้งอุทัยสุข
รองผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อำนวยการกลุ่มเสริมสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ

นายเพ็ชรสมร อุทุมทอง
รองผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาตามกฎหมายกำหนด

นางสาวจิตใส  เกตุแก้ว
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางสาวจินตนา เก่งสาริกิจ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะและศักยภาพ

นางพุทธชาต ทองกร
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารจัดการเพื่อการสนับสนุนการพัฒนา