ผังองค์กร

นางเกศทิพย์

ศุภวานิช

ผู้อำนวยการ

นางสาวอรวรรณ

โอวรารินท์

กลุ่มบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการพัฒนา

นางสาวจิตใส

เกตุแก้ว

กลุ่มแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นายเพ็ชรสมร

อุทุมทอง

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาฯ

นายบุญชัย

ตั้งอุทัยสุข

กลุ่มเสริมสร้างขวัญกำลังใจฯ

นางสาวจินตนา

เก่งสาริกิจ

กลุ่มพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะ และ ศักยภาพ