กลุ่มแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กลุ่มแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางสาวจิตใส  เกตุแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางสาวธฤตา  โลกคำลือ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายถิรเดช สร้อยสังข์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล