กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาตามกฎหมาย

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาตามกฎหมายกำหนด

 

นายเพ็ชรสมร อุทุมทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนัก และ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ

 

นางสาวนงเยาว์ อยู่ธูป
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวธาริดา  นานิลทอง
นักทรัพยากรบุคคลปฏฺิบัติการ

 

นายมานะ โกศล
นักทรัพยากรบุคคลปฏฺิบัติการ