กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาตามกฎหมาย

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาตามกฎหมายกำหนด

นายเพ็ชรสมร อุทุมทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนัก และ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ

นางสาวนงเยาว์ อยู่ธูป
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นายกิตติ สมศรี
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวมริสสา ปาเลย์
พนักงานจ้างเหมา